MyIrishMusic.com

Julie Fowlis 'Gach Sgeul - Every Story'

Regular price €14.95
 1. A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home to my Mother)
 2. Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-Coloured Slattern)
 3. An Roghain Dain Do Eimhir XXII (The Choice)
 4. Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis of Clan Donald)
 5. Do Chalum (To Calum)
 6. Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved)  
 7. Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons)
 8. Oran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhighean) (The Song of Fear Heisgeir) 
 9. Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain (There You Go, Handsome Red-Haired Youth)
 10.  Puirt-A-Buel Set: Fodor Dha Na Gamhna Beaga (Fodder for the Small Stirks)
 11. An Ron (The Seal) / Ann An Caolas Od Odram (In the Narrow of Od Odram)

 

 

 


  More from this collection