Karen Matheson 'Urram'
MyIrishMusic.com

Karen Matheson 'Urram'

Regular price €14.95
 1. Gura mise tha gu dubhach
 2. A' Bhirlinn Bharrach
 3. Ca na dh'fhag thu m'fhichead gini
 4. Ci an Fhidheall / Cupair thu
 5. Urnaigh a bhan Thigreach
 6. Cha teid mor a Bharraigh Bhronach
 7. Maol Ruanaidh Ghlinneachain
 8. Saoil a Mhor am pos thu
 9. Taladh Throndairnis
 10. Chuir iad an t-suil a Pilot ban
 11. Eilean Fraoich
 12. S i nochd a' chiad oidche 'n fhoghair
 13. Cadal cha Dean mi

More from this collection